§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Dysponentem i Administratorem serwisu biura-rachunkowe.pl (dalej Serwis) jest INFOR Biznes Sp. z o. o. . z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 20570 (dalej usługodawca).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki użytkowników oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn niezależnych od usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny www w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w określonej części Serwisu treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 2 Cel działania

 1. Serwis został stworzony jako baza danych biur rachunkowych. Użytkownicy Serwisu mogą również dokonywać wpisów polegających na wygłoszeniu własnej opinii na temat biura rachunkowego.
 2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
  a. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  b. naruszają prawa osób trzecich;
  c. są wulgarne lub obsceniczne;
  d. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  e. są reklamą.
 4. Usługodawca ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych przez Usługodawcę za uciążliwe albo zbędne z uwagi na cel działania serwisu. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 3 mogą być na stałe pozbawieni przez Usługodawcę dostępu uprawniającego do wyrażenia opinii.
 5. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania serwisem. W szczególności może,
  bez podania przyczyn, zawiesić lub usunąć możliwość dodawania opinii, zmienić zasady
  funkcjonowania serwisu, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii.

§3 Ochrona prawna serwisu

 1. Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.
 2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
  • dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
  • rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Serwisu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z usługodawcą – są udostępniane na stronach Serwisu.
 4. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt.2 korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z usługodawcą są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca udostępnia w Serwisie adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż później niż w ciągu 14 dni roboczych, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 30 dni.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z bazy danych zamieszczonej na stronie oraz umieszczanie opinii jest możliwe po zaakceptowaniu postanowień regulaminu przez użytkownika.
 2. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku